تعميرات كولرگازي

تعميرات كولرگازي شامل بخش هاي مختلفي مي باشد.

الف. نصب و سرويس كولرهاي گازي

ب. تعميرات برد الكترونيكي كولرهاي گازي

ج. گازگيري و نشت يابي كولر گازي

د. لوله كشي مسي توكار و كابل كشي همزمان با احداث ساختمان

الف. اهميت نصب و سرويس كولر گازي سيار بالا مي باشد زيرا امكان و چگونگي نصب و سرويس كولر گازي در طول عمر و مصرف و همچنين راندمان كولر گازي تاثير مستقيم دارند.

اگر نصب و يا سرويس كولر گازي به صورت صحيح انجام گردد دستگاه ديرتر خراب شده و نياز به تعمير پيدا  نمي كند و از طرفي اگر هنگام سرويس كولر گازي به نكات فني توجه  نشود درازمدت باعث خرابي كولر گازي خواهد شد.

ب. برد الكترونيكي كولرهاي گازي حكم مغز دستگاه را دارند و كوچكترين خلل در بردها باعث درست كار نكردن و يا حتي كار نكردن كولر گازي مي شود. در بعضي موارد بردها قابل تعمير بوده و مي توان با سرويس و يا تعويض قطعات الكترونيكي بردها را تعمير كرد.

ج. كولرهاي گازي براي ايجاد سرما نياز به گاز مبرد (فريون) دارند. اگر به هر دليلي گاز كولرهاي گازي كم شود سرمادهي كولر نيز كاهش پيدا مي كند. گاز كولر گازي ممكن است بخاطر شكستگي لوله هاي گاز و يا باز شدن جوش ها و يا اتصالات از لوله هاي كولر گازي خارج شود كه براي تعمير لوله ها و اتصالات هم مي توان جوشكاري كرد و هم اتصالات را تعويض كرد.

د. مهمترين قسمت در كولرهاي گازي همان لوله هاي ارتباطي بين يونيت داخلي (پنل) و يونيت خارجي (كندانسور) مي باشد.

چرا كه گاز از طريق لوله هاي مسي تو ديوارها عبور كرده و به پنل داخلي مي رسد و مجددا از لوله ديگري به يونيت خارجي منتقل مي شود. و اگر گرفتگي و يا نشتي در مسير وجود داشته باشد اولا كولر گازي خوب كار نمي كند ، دوما مصرف كولر گازي بالا مي رود و در بعضي مكانها صداي كولر گازي نيز افزايش پيدا مي كند. پس در انتخاب لوله هاي مسي توكار و نحوه نصب آنها در ديوار كمال دقت را داشته باشيد تا دستگاه شما دچار آسيب جدي نشود.