تعمیرکار با سواد

تعمیرکاری که برای تعمیر اسپیلت ما اومد خیلی باسواد و مودب بودن.

۲۰/۲/۹۷ – تهرانپارس