خدمات عالی

تعمیرکار کارش رو به خوبی انجام داد و کولر گازی رو تعمیر کرد.

۲۴/۲/۹۷ – میدان هروی