پرسش یک

سلام خواستم تشکر کنم و یک گلایه داشتم که تعمیرکار شما قرار بود همون روز که شما گفتید بیاد ولی گفتن سرم شلوغه و فردا اومدن ولی خدا رو شکر