پرسش و پاسخ

پرسش سه

سلام خواستم تشکر کنم و یک گلایه داشتم که تعمیرکار شما قرار ود همون روز که شما گفتید بیاد ولی... ادامه مطلب

پرسش دو

سلام خواستم تشکر کنم و یک گلایه داشتم که تعمیرکار شما قرار بود همون روز که شما گفتید بیاد ولی... ادامه مطلب

پرسش یک

سلام خواستم تشکر کنم و یک گلایه داشتم که تعمیرکار شما قرار بود همون روز که شما گفتید بیاد ولی... ادامه مطلب